La Bikers' card

La carte de tous les motards


Algemene voorwaarden – Bikers’ Card 

Artikel 1. Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden (hierna: “de Algemene Voorwaarden”) bepalen de gebruiksvoorwaarden van het systeem van de voordeelkaart (hierna: “de Bikers’ Card”) uitgegeven door de NV Zelos, met maatschappelijke zetel te rue Emile Francqui, 9 te 1435 Mont Saint-Guibert, KBO nr. 0846750810 (hierna: “Zelos”) en de VZW Belgische Motorrijdersbond, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 550, bus 7 te 1030 Schaarbeek, KBO nr. 0406.601.531 (hierna: “de BMB”) evenals de verhoudingen tussen Zelos en elke houder van een Bikers’ Card (hierna: “de Houder”).

Door een Bikers’ Card aan te schaffen, rechtstreeks of via een tussenpersoon, geeft de Houder automatisch zijn onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met het geheel van de Algemene Voorwaarden, waarvan hij uitdrukkelijk erkent volledige kennis te hebben uiterlijk op het ogenblik van de aanschaffing van de Bikers’ Card.

De Houder verzaakt onherroepelijk aan het inroepen van enig document dat tegengesteld is aan de Algemene Voorwaarden.

Zelos behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk ogenblik aan te passen, zonder de Houders hiervan individueel op de hoogte te moeten brengen en zonder mogelijkheid voor de Houders om enige schadevergoeding te claimen omwille van deze aanpassingen.

Artikel 2. Lidmaatschap

De toekenning van de Bikers’ Card is beperkt tot personen van 18 jaar of ouder. De Houder verklaart te beschikken over het geheel van de rechten en de bekwaamheid noodzakelijk om de Bikers’ Card aan te schaffen, om alle verplichtingen uit te voeren en om te genieten van alle toegekende rechten ingevolge de aanschaffing van de Bikers’ Card, zonder enige wettelijke bepaling te schenden en/of zonder de rechten van enige derden te schenden.

De toekenning van de Bikers’ Card is ondergeschikt aan het vrijwillig lidmaatschap van de personen die een Bikers’ Card willen krijgen via een inschrijving op de website van de Bikers Card www.bikerscard.be (hierna: “de Site”) door de inschrijving van hun naam en voornaam, emailadres, postadres en alle andere gegevens gevraagd op de Site.

De Bikers’ Card wordt afgeleverd middels betaling aan Zelos van de jaarlijkse vergoeding vermeld op de Site. De vergoeding is contant betaalbaar.

De Bikers’ Card is persoonlijk, niet overdraagbaar en voorzien van een uniek nummer. Overeenkomstig de Algemene Voorwaarden heeft ze als voorwerp de Houder toe te staan te genieten van voordelen op producten en diensten verbonden aan het moto-gebeuren (materiaal en uitrusting, diensten, verzekeringen, evenementen, reizen, etc…) geleverd door de partners van de Bikers’ Card, waarmee Zelos hiertoe een overeenkomst heeft gesloten (hierna: “de Partners”).

De Bikers Card zal, naar keuze van de personen die verzocht hebben om de toekenning, ofwel in de verkooppunten van de Partners worden afgeleverd ofwel per post worden verstuurd. In deze laatste hypothese is de Houder de verzendingskosten verschuldigd aan Zelos.

De inschrijving en aanschaffing gelden voor een periode van één (1) jaar, behoudens de bepalingen van Artikel 8 van de Algemene Voorwaarden.

De Houder zal Zelos onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging van zijn adres en/of persoonlijke gegevens.

Artikel 3. Voordelen en gebruik van de Bikers’ Card

De Bikers’ Card is in geen geval een betaalkaart.

De informatie betreffende de voordelen verbonden aan de Bikers’ Card zijn beschikbaar op de Site.

De gebruiksvoorwaarden van de Bikers’ Card ten aanzien van de Partners en de toekenning van de voordelen voorgesteld door de Partners zijn eveneens beschikbaar op de Site, op de website van de Partners en/of in de verkooppunten van de Partners.

Het staat Zelos steeds vrij om de voordelen verbonden aan de Bikers’ Card volledig of gedeeltelijk en zonder voorafgaandelijke kennisgeving te wijzigen, annuleren, beperken of opheffen.

Artikel 4. Verantwoordelijkheid van Zelos

Zelos zal zich inspannen opdat de voordelen verbonden aan de Bikers’ Card correct zouden worden toegekend door de Partners. Zelos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het ontbreken van de toekenning van deze voordelen door de Partners en/of enige tekortkoming van de Partners betreffende hun verplichtingen.

De door Zelos geleverde diensten maken geen activiteit van tussenpersoon uit. De verhoudingen tussen de Houders en de Partners zijn rechtstreeks, buiten Zelos om.

Zelos garandeert op geen enkele manier de verplichtingen rustend op de Partners. Alle overeenkomsten betreffende de voordelen toegekend aan de Houders van de Bikers’ Card zijn rechtstreeks afgesloten tussen de Houders en de Partners, waarbij Zelos dient te worden beschouwd als een derde. Zelos oefent op geen enkele manier een functie van mandataris of tussenpersoon uit tussen de Houders en de Partners.

De polis van de persoonlijke verzekering waartoe de Houders zich kunnen inschrijven, wordt door de Houder rechtstreeks onderschreven bij de verzekeringsmaatschappij-Partner.

Zelos oefent op geen enkele manier een functie van verzekeringsmakelaar en/of –agent uit, en kan in geen enkel geval worden beschouwd, zonder dat deze lijst exhaustief zou zijn, als een verantwoordelijke voor de distributie, verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent, verzekeringssubagent of verbonden verzekeringsagent in de zin van artikel 257 van de wet van 04.04.2014 betreffende de verzekeringen, welke in geen geval van toepassing is op de verhouding tussen Zelos en de Houder.

Artikel 5. Verantwoordelijkheid van de Houder
 
De Houders dienen de instructies, boodschappen, regels en voorwaarden van Zelos en de Partners te respecteren.

De Houders die de voordelen verbonden aan de Bikers’ Card trachten te verkrijgen of hebben verkregen door het gebruik van onjuiste informatie, op frauduleuze of abusievelijke wijze en/of in strijd met de Algemene Voorwaarden, zijn volledig verantwoordelijk voor de eventuele schade die hieruit zou kunnen volgen, waarbij Zelos elke verantwoordelijkheid afwijst. In voorkomend geval houdt Zelos zich het recht voor om het lidmaatschap van de Houder tot de Bikers’ Card onmiddellijk op te zeggen en om elke actie die Zelos nuttig acht tegen de Houder in te stellen.

In geval van verlies, vernietiging, beschadiging of diefstal van de Bikers’ Card, zal de Houder Zelos hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen zodat een nieuwe Bikers’ Card kan worden aangeleverd. De vervangingskosten kunnen worden teruggevorderd van de Houder.

De Houders zijn persoonlijk verantwoordelijk om de Partners, derden en de bevoegde autoriteiten volledig en nuttig te informeren betreffende hun lidmaatschap tot de Bikers’ Card en de voordelen die in dit kader ter hunner beschikking worden gesteld.

De Bikers’ Card blijft eigendom van Zelos.

Artikel 6. Lidmaatschap en verzakingsrecht van de Houder

Het lidmaatschap tot de Bikers’ Card overeenkomstig de Algemene Voorwaarden verbindt de Houder definitief en onherroepelijk. Zelos zal gerechtigd zijn om van de Houder de betaling van de volledige jaarlijkse vergoeding vermeld op de Site te vorderen.

Desalniettemin kan de Houder, binnen een termijn van 14 dagen na de aanschaffing van zijn lidmaatschap, gebruik maken van het herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht. Hiertoe dient de Houder een ondubbelzinnige en schriftelijke verklaring te geven binnen voormelde termijn van 14 dagen waarin hij de wil kenbaar maakt om zijn lidmaatschap bij de Bikers’ Card te herroepen overeenkomstig artikel VI.49 van het Wetboek Economisch Recht. In voorkomend geval zal Zelos de jaarlijkse vergoeding betaald door de Houder terugbetalen.

De Houder zal overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht evenwel geen gebruik kunnen maken van het herroepingsrecht vermeld in de voorgaande paragraaf indien hij reeds enig voordeel van de Bikers’ Card heeft genoten en/of de dienst reeds werd geleverd.

Artikel 7. Informatie – Beperking van de verantwoordelijkheid van Zelos

De Houder erkent volledig te zijn ingelicht betreffende alle gegevens vereist door boek IV van het Wetboek Economisch Recht, meer bepaald de karakteristieke eigenschappen van de diensten geleverd door Zelos, de gegevens van Zelos, de kosten van de levering van de Bikers’ Card, de modaliteiten van betaling, levering en/of uitvoering, van zijn herroepingsrecht en de beperkingen hiervan.

In ieder geval is de verantwoordelijkheid van Zelos beperkt tot het bedrag van de voordelen die via de Bikers’ Card zijn toegekend aan de Houder door het feit van zijn lidmaatschap bij de Bikers’ Card.

Artikel 8. Beëindiging en overdracht van de overeenkomst van de Bikers’ Card

Zelos behoudt zich het recht voor om het systeem van de Bikers’ Card te beëindigen of te vervangen door een ander systeem en om het lidmaatschap van een Houder van de Bikers’ Card onmiddellijk te ontbinden.

Zelos behoudt zich het recht voor om het beheer van de Bikers’ Card, om welke reden dan ook en zonder enige rechtvaardiging, over te dragen aan derden en/of om de overeenkomsten met de Houders over te dragen aan derden van haar keuze. In voorkomend geval zullen de Houders hiervan worden verwittigd via de Site.

Artikel 9. Overmacht
 
Zelos zal op geen enkele manier aansprakelijk kunnen worden gesteld voor volledige of gedeeltelijke wanuitvoering van haar verplichtingen wegens het voorkomen van een toevallige gebeurtenis of enig geval van overmacht.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

De Algemene Voorwaarden houden geen enkele overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan de Houders in. Het is de Houders niet toegestaan om materiaal van de Site en/of de Bikers’ Card, dat exclusief eigendom blijft van Zelos, te kopiëren, versturen, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitgeven, doen circuleren en/of aanpassen.

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, hierin begrepen de teksten, documenten, downloads, fotografische en iconografische voorstellingen. Het is dus strikt verboden om de inhoud van de Site en/of de Bikers’ Card te exploiteren door deze, zonder dat deze lijst limitatief zou zijn, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, afbeelden, aanpassen of wijzigen.

Artikel 11. Bescherming van het privéleven

Zelos verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de Houder te verwerken in overeenstemming met de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De Houder staat Zelos toe om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken, welke door Zelos gebruikt zullen worden voor klantenbeheer, om de Houder op de hoogte te houden van de activiteiten van Zelos, van de BMB en van de Partners en voor tussenkomsten voor veiligheid.

De gegevens worden door Zelos opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, dat beheerd wordt door Zelos.

De Houder mag zich op ieder ogenblik en zonder kosten per eenvoudig schrijven aan Zelos verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden.

De Houder beschikt over een recht op toegang en rechtzetting van zijn/haar persoonsgegevens, op ieder ogenblik en zonder kosten per eenvoudig schrijven aan Zelos.

De persoonsgegevens van de Houder mogen door Zelos doorgegeven worden aan derden, zoals haar onderaannemers, de BMB en/of de Partners.

Artikel 12. Kennisgevingen

Alle vereiste kennisgevingen zullen geacht worden geldig te zijn verricht mits verzending per aangetekende brief, fax of e-mail ter attentie van de partij aan wie kennis wordt gegeven, of wanneer zij tegen ontvangstbewijs worden overgemaakt in de handen van de partij aan wie kennis wordt gegeven.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil, tevens met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de Algemene Voorwaarden, zal uitsluitend worden beslecht door de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel.

Back to top