La Bikers' card

La carte de tous les motards


Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT ZELOS

[Bikers’Card]

Artikel 1. De NV Zelos, met hoofdzetel gelegen rue Emile Francqui, 9 te 1435 Mont-Saint-Guibert, KBO n° 0846.750.810 (hierna genoemd : « de Organisator »), organiseert een Wedstrijd « Bikers’ Card» (hierna genoemd « de Wedstrijd »). Dit Reglement bepaalt de voorwaarden en modaliteiten van de Wedstrijd.

 

Artikel 2. De Wedstrijd vindt plaats van 12/01 10u00 tot 25/01 18u00.

 

Artikel 3. De Wedstrijd is toegankelijk voor elke persoon die in België woont, die ten minste 18 jaar is die een Bikers’ card heeft. De medewerkers (werknemers en zelfstandigen) van de Organisator, de naaste familieleden van deze personen (eerste graad: echtgenoot, ouders, broers en zussen, kinderen) evenals personen gedomicilieerd op hetzelfde adres als zij mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd. Elke deelnemer aan de Wedstrijd moet beschikken over alle rechten en capaciteit nodig voor deelname aan de Wedstrijd.

 

Artikel 4. Om geldig deel te nemen aan de Wedstrijd moeten de deelnemers naam, voornaam, e-mail adress, Bikers’ Card numer geven en aan 2 vragen antwoorden. Elke deelnemer kan zich overeenkomstig dit Artikel 4 zoveel keer inschrijven voor deze Wedstrijd als hij wil. Het is niet mogelijk om aan deze Wedstrijd deel te nemen op een andere manier dan bepaald in dit Reglement. Op elk moment moeten de deelnemers in staat zijn om een bewijs van hun identiteit en leeftijd voor te leggen, zodat de Organisator kan controleren en mogelijke misbruiken bestraffen. Deelname aan de wedstrijd is gratis en verplicht de deelnemers in geen geval een product of een dienst van de Organisator aan te schaffen. Alle onvolledige, slecht ingevulde en/of buiten de vastgelegde termijnen aangekomen inschrijvingen zullen ongeldig worden beschouwd. In geval van onjuiste verklaringen of foutieve informatie van de deelnemers betreffende hun gegevens of hun identiteit zal hun deelname ongeldig zijn. Geen enkel geschil over de organisatie van de Wedstrijd zal worden aanvaard.

 

Artikel 5. Om de Wedstrijd te winnen, moeten de deelnemers aan 2 vragen antwoorden. Indien geen enkele van de deelnemers de Wedstrijd wint overeenkomstig de in dit Artikel 5 bepaalde voorwaarden, zal er geen winnaar aangeduid worden en zal de Prijs aan niemand worden toegekend. De aanduiding van de winnaar van de Wedstrijd zal in geen geval aangevochten kunnen worden, voor welke reden dan ook; de beslissing van de Organisator met betrekking tot de aanduiding van de winnaar zijnde onherroepelijk en definitief. Aan de winnaar, die zich niet geldig ingeschreven heeft voor de Wedstrijd, zal de toekenning van de Prijs geweigerd worden.

 

Artikel 6. 6 Winnaar winnen [5 rugzak en een horloge] (74,99 en 149€: “de Prijs”). Alle gangbare verschuldigde belastingen op de Prijs en/of zijn toekenning aan de winnaar zijn geen onderdeel van de Prijs toegekend aan de winnaar, die deze dus zal moeten voldoen. De Organisator heeft geen enkele verplichting en/of verantwoordelijkheid in dit opzicht te nemen. De aard van de Prijs kan worden gewijzigd afhankelijk van de beschikbaarheid, maar eventuele vervanging zal gebeuren door een Prijs van eenzelfde waarde. De Prijs is overdraagbaar door de winnaar ten persoonlijke titel, maar kan in geen geval worden ingeruild voor andere producten of diensten, noch voor zijn tegenwaarde in speciën. De winnaar kan geen andere vergoeding of schadevergoeding eisen dan de Prijs. De toekenning van de Prijs kan in geen geval aangevochten worden voor welke reden dan ook.

 

Artikel 7. De Winnaar zal persoonlijk verwittigd worden per email en/of telefoon. Bij deze gelegenheid zullen de voorwaarden en de te volgen procedures om de Prijs in ontvangst te nemen aan de winnaar worden meegedeeld. Als de winnaar zich niet kenbaar maakt binnen de vastgestelde termijn overeenkomstig de modaliteiten en procedures die hem zijn meegedeeld, zal de Prijs de volledige eigendom van de Organisator blijven en zal deze op geen enkele wijze geclaimd kunnen worden door de Winnaar.

Artikel 8. In toepassing van de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna genoemd: “de Privacywet”), behandelt de Organisator de door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens. Door het deelnemen aan de wedstrijd, geven de betrokkenen hun uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verwerking, die overigens in ieder geval, voortkomt uit de legitieme belangen van de Organisator. Deze gegevens worden verwerkt om in contact te kunnen komen met de winnaars van de wedstrijd en alle noodzakelijke controles uit te voeren om het goede verloop van de wedstrijd, met inbegrip van de preventie en bestrijding van mogelijke fraude, te waarborgen. De organisator kan ook gebruik maken van de verzamelde gegevens om rechtstreeks te communiceren met de betrokken mensen om hen zo te informeren over hun producten en diensten of om statistische studies uit te voeren. De Organisator kan ook gebruik maken van de verzamelde gegevens voor direct marketing doeleinden. Deelnemers erkennen ook dat het verzenden van persoonlijke gegevens (via internet of op gelijk welke andere manier) nooit zonder risico is en dat de Organisator niet verantwoordelijk is voor misbruik van de gegevens door derden. Volgens de Privacywet kunnen de deelnemers gratis, op eenvoudig schriftelijk verzoek aan de NV Zelos, rue Emile Francqui, 9-1435 Mont-Saint-Guibert, hun persoonlijke gegevens en, indien van toepassing, de verbetering en/of verwijdering van onjuiste, onvolledige of niet pertinente gegevens krijgen. Evenzo kunnen de deelnemers zich ook verzetten tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Geen schade als gevolg van het gebruik van persoonsgegevens van de deelnemer door derden kunnen worden toegeschreven aan de Organisator.

 

Artikel 9. Alle deelnemers en de winnaar verliezen hun recht op de Prijs als blijkt dat frauduleuze praktijken, van welke vorm dan ook, gebruikt werden of dat er onwettige afspraken te kwader trouw gemaakt werden onder de deelnemers om hun kansen om te winnen te beïnvloeden. De Organisator behoudt zich het recht voor, indien nodig, om het teruggeven van de Prijs te eisen of de betrokken deelnemers uit te sluiten van deelname aan toekomstige door haar georganiseerde wedstrijden. De uitsluiting kan in geen geval betwist worden. De Organisator behoudt zich het recht voor om iedereen te vervolgen die probeerde om frauduleuze praktijken of de bovengenoemde afspraken te gebruiken om het resultaat van de Wedstrijd te beïnvloeden.

 

Artikel 10. De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd op te schorten, te annuleren, te onderbreken of te wijzigen, zonder dat de deelnemers of elke andere persoon als gevolg hiervan recht heeft op schadevergoeding. De Organisator behoudt zich het recht voor op elk moment wijzigingen aan dit reglement aan te brengen, door loutere vermelding op de website, [www.bikerscard.be] meer bepaald om de eventuele fouten die er zouden zijn ingeslopen te corrigeren.

 

Artikel 11. Door deelname aan de Wedstrijd, gaat de deelnemer er formeel mee akkoord dat zijn naam, een video en/of foto van hem (hierna genoemd: “de Creatie”) gratis kan worden gebruikt door de Organisator voor de creatie en verspreiding van een audiovisuele spot voor commerciële doeleinden en voor de promotie van de Organisator, of voor elke andere communicatie- en/of promotie-actie van de Organisator. In deze context verleent de deelnemer de Organisator het exclusieve recht op het verrichten van alle handelingen van reproductie en communicatie naar het publiek dat hij wil hierbij gebruik makend van voorgenoemde Creatie. De Organisator stemt er mee in om geen gebruik te maken van de Creatie of van de naam van de deelnemer die zijn eer of reputatie zouden beschadigen.

De deelnemer garandeert dat de Creatie geen rechten van derden schendt, met inbegrip van alle intellectuele rechten, beeldrechten en/of handelsmerk en vrijwaart de Organisator voor elke actie of aanspraken van derden in verband met een schending van hun rechten. In het algemeen gaat de deelnemer akkoord de Organisator te vrijwaren en te vergoeden voor alle kosten, schadevergoedingen, claims, klachten, rechtszaken, juridische beslissingen en eventuele uitgaven, inclusief advocaatkosten, die de Organisator treffen, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met elke vordering of actie van derden wegens enige vorm van schending van intellectuele rechten van deze derde.

Artikel 12. Behoudens een ernstige of opzettelijke fout van hun kant, kunnen noch de Organisator, noch zijn personeelsleden of derden, waarop een beroep werd gedaan in het kader van de Wedstrijd, verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade, van welke aard ook, die het gevolg zijn van de organisatie van de Wedstrijd en/of de uitreiking van de Prijs, met inbegrip van de deelname aan de Wedstrijd, de aanduiding van de winnaars en de toekenning van de Prijs. Met hetzelfde voorbehoud kunnen noch de Organisator, noch de genoemde partijen aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem, van welke aard ook, dat voorkomt tijdens het verloop van de Wedstrijd, bij henzelf, een deelnemer aan de Wedstrijd en/of een derde, dat een onderbreking of uitstel van de Wedstrijd of een wijziging of het verlies van de gegevens van de deelnemers aan de Wedstrijd veroorzaakt. De Organisator kan dus niet aansprakelijk gesteld worden in geval van een probleem van gelijk welke aard dat het verloop van de Wedstrijd en/of de toekenning van de Prijs beïnvloedt, met inbegrip van, zonder dat deze opsomming beperkend is, het verlies van post, de stopzetting van de activiteiten van het bedrijf dat de Prijs geeft, technische storingen of problemen of managementproblemen van de telefoonoperatoren of de diensten die computerdata verwerken en/of in geval van overmacht.

 

 

Artikel 13. De Wedstrijd en dit Reglement zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting of geschil, zullen de deelnemers de beslissingen, die definitief en bindend zijn, overlaten aan de Organisator. Elke klacht met betrekking tot de Wedstrijd moet worden overgemaakt per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de Organisator binnen tien kalenderdagen na het voorval en met motivering van de klacht. Na deze periode zal de klacht automatisch en van rechtswege nietig worden beschouwd en, bovendien,onontvankelijk. In ieder geval, elk geschil, in het bijzonder met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de Wedstrijd en van dit Reglement is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel. Indien enige bepaling van dit Reglement nietig of niet afdwingbaar wordt verklaard, in zijn geheel of gedeeltelijk, onder geen enkele bepaling van het toepasbare recht, wordt die bepaling ongeschreven geacht en dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid zal geen gevolgen hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van dit Reglement.

 

 

Artikel 14. Elke deelnemer aan de Wedstrijd wordt verondersteld de inhoud van dit Reglement te hebben gelezen. Deelname aan de Wedstrijd houdt de volledige instemming zonder voorbehoud door de deelnemer met het integrale Reglement en de aanvaarding van elke beslissing van de Organisator teneinde het goede verloop van de Wedstrijd te waarborgen. Dit Reglement wordt aan elke persoon die een schriftelijk verzoek stuurt naar het volgende adres [info@bikerscard.be ] meegedeeld. Het wordt ook gepubliceerd op de website [www.bikerscard.be]. Met uitzondering van de aanvragen voor het meedelen van dit Reglement, zal op geen enkel verzoek tot informatie met betrekking tot de wedstrijd geantwoord worden.

 

 

Leave comments

Your email address will not be published.You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Back to top